Klagomålshantering

Rutin för att ta emot synpunkter

Pedagoger
I första hand vänder ni er till pedagogerna med hjälp av samtal eller telefonsamtal eller om man vill lägga ett brev anonymt i förskolans brevlåda.
Utforskarna – Gul 0728-53 83 88
Utforskarna – Blå 0728-53 83 87
Pionjärerna – Grön 0729-81 16 08
Pionjärerna – Röd 0738-54 95 93

Rektor
Nästa steg vänder ni er till Rektor Pernilla Löf genom att boka ett möte, ta kontakt via e-post eller telefon.
Pernilla Löf 0707-69 32 26
pernilla.lof@tivoliforskolor.se

Regionchef
Nästa steg vänder ni er till Regionchef Susanne Eriksson, det gör ni via e-post eller telefon.
Susanne Eriksson 0707-62 92 86
susanne.eriksson@tivoliforskolor.se

Rutin för att ta emot och utreda klagomål inom Tivoli Förskolor

Enligt skollagens 4:e kapitel, §8 ”Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.”

I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. Vår klagomålshantering är därför en viktig del av vårt förbättringsarbete. Alla klagomål är viktiga och tas om hand och utreds.

Information om hur man kan klaga
– Finns på förskolans webbsida
– Finns även uppsatt på förskolan i anslutning till entrén
– Information ges till föräldrar/vårdnadshavare vid inskolning och vid första föräldramötet på höstterminen

Klagomål framförs:
– Skriftligt: Via e-post som skickas till rektor, se kontaktuppgifter längst ner
– Skriftligt: Via brev som lämnas eller skickas till rektor, se kontaktuppgifter längst ner
– Muntligt eller via telefonsamtal. Muntliga klagomål dokumenteras av rektor
– Anonyma klagomål kan lämnas i förskolans brevlåda
– Klagomålet lämnas i första hand till rektor
– Klagomål kan även lämnas direkt till huvudmannen huvudman@tivoliforskolor.se

Hantering av klagomålet
– Klagomål som framförs till personal ska alltid skyndsamt vidarebefordras till rektor
– Rektor ansvarar för att utredning görs och kontaktar ev. berörda för att få dess syn i frågan. Rektorn ansvarar för att återkoppling till klaganden görs inom 3 arbetsdagar. Rektor rapporterar skyndsamt alla klagomål till huvudmannen
– I de fall klaganden ej är nöjd med rektors återkoppling eller åtgärder kan huvudmannen kontaktas på huvudman@tivoliforskolor.se. Huvudmannen utreder ärendet genom att inhämta information av berörda och återkoppling till klaganden sker inom 3 arbetsdagar
– I de fall klagomål framförts direkt till huvudman ska rektor skyndsamt informeras och startar då sin utredning
– Rektor sammanställer förskolans klagomål och redovisar dessa till huvudmannen med analys och förbättringsåtgärder. Huvudmannen analyserar klagomålen och identifierar utvecklingsåtgärder i samband med sitt systematiska kvalitetsarbete
– Anonyma klagomål utreds men ingen återkoppling sker till den klagande
– Om klaganden ej är nöjd med rektors eller huvudmannens hantering av ärendet kan klaganden vända sig till kommunens kontaktcenter

Kontaktuppgifter:
Rektor: Pernilla Löf
E-post: pernilla.lof@tivoliforskolor.se
Mobilnummer: 0707-69 32 26
Gatuadress: Fatburs Kvarngata 38
Postadress: 118 64 Stockholm
Huvudmannen kontaktas på huvudman@tivoliforskolor.se

Huvudman
Huvudmannen tar emot samt bekräfta klagomålet och skyndsamt görs den utredning som behövs.
Utredningen innehåller tre delar, kartläggning, analys och förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister.
Återkoppling sker till den som har framfört klagomålet samt till rektor och eventuellt berörda pedagoger.

Hör av er till huvudmannen via e-post
huvudmannen@tivoliforskolor.se